کارگاهی

1

4 ارديبهشت 1397
ضوابط و دستورالعمل پروانه ساخت کارگاهی
شناسه نظارت كارگاهي :مجوزي است كه به واحدهاي توليدي بومي و سنتي كه داراي حداقل شرايط بهداشتي توليد هستند اعطاء مي شود. اين مجوز شماره اي است مركب از كد دانشگاه مربوطه و ارقام شمارش واحد (از عدد 1000شروع مي شود) كه جهت شناسايي به كارگاه توليد و بسته بندی پ ...

 

4 ارديبهشت 1397
روش اجرایی پروانه ساخت کارگاهی
این روش اجرائی صدور پروانه بهداشتی شناسه نظارت در مورد فرآورده های بومی و سنتی و کارگاهی خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد بسته بندی آنها میباشد . مشاغل خانگی نیز جهت تولید فرآورده های مذکور مشمول این روش می باشد .شماره های مجوز شناسه نظارت کد گذاری ...

 

3 ارديبهشت 1397
صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت(تولید قرار دادی)

 

7 ارديبهشت 1393
ضوابط شناسه نظارت کارگاهی
کارگاههای تولید و بسته بندی مواد و فراورده های غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 
1
< >