واجد شرایط
1

28 بهمن 1391
فرصتهای شغلی
چارت مسئول فنی کارخانجات مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ثبت نام اینترنتی مسئولین فنی متقاضی کار و کارخانجات متقاضی مسئول فنی ازطریق سایت معاونت غذا ودارو اجرا می گردد

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >