استانداردهای ملی غذا
1

21 بهمن 1391
استاندارد های ملی غذا
مؤسسهٔ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی در ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فرآورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. موسسه استاندارد ایران دارای ساختار دولتی بصورت زی ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >