مدارک لازم جهت صدور پروانه ها
1

4 ارديبهشت 1397
روش اجرایی صدور اصلاح پروانه بهره برداری
این روش در اجرای ماده هفتم قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مورد کلیه کارخانجات تولید مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندی آنها کاربرد دارد . موسسه یا کارخانه تولیدی جدید الاحداث درخواست خود را در خصوص اخذ پروانه ...

 

4 ارديبهشت 1397
روش اجرائی صدور تمدید و اصلاح پروانه ساخت
این روش جهت بررسی و تائید فرمولاسیون ساخت محصولات خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و مواد بسته بندی آنها در سطح کشور کاربرد دارد و تولید کننده درخواست خود را در خصوص اخذ پروانه ساخت به همراه مدارک مورد نیاز مشروح زیر به معاونت غذا و دارو دانشگ ...

 

4 ارديبهشت 1397
روش اجرایی پروانه ساخت کارگاهی
این روش اجرائی صدور پروانه بهداشتی شناسه نظارت در مورد فرآورده های بومی و سنتی و کارگاهی خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد بسته بندی آنها میباشد . مشاغل خانگی نیز جهت تولید فرآورده های مذکور مشمول این روش می باشد .شماره های مجوز شناسه نظارت کد گذاری ...

 

28 بهمن 1391
روش اجرایی صدور پروانه مسئول فنی
این روش در اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی برای کنترل تولید و محصول و مواد اولیه کارخانجات مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی واجد شرایط جهت صدور یا تمدید پروانه مسئول فنی کاربرد دارد .مدی ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >