مدارک لازم جهت صدور پروانه ها
1

4 ارديبهشت 1397
روش اجرایی صدور اصلاح پروانه بهره برداری
این روش در اجرای ماده هفتم قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مورد کلیه کارخانجات تولید مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندی آنها کاربرد دارد . موسسه یا کارخانه تولیدی جدید الاحداث درخواست خود را در خصوص اخذ پروانه ...

 

4 ارديبهشت 1397
روش اجرائی صدور تمدید و اصلاح پروانه ساخت
این روش جهت بررسی و تائید فرمولاسیون ساخت محصولات خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و مواد بسته بندی آنها در سطح کشور کاربرد دارد و تولید کننده درخواست خود را در خصوص اخذ پروانه ساخت به همراه مدارک مورد نیاز مشروح زیر به معاونت غذا و دارو دانشگ ...

 

4 ارديبهشت 1397
روش اجرایی پروانه ساخت کارگاهی
این روش اجرائی صدور پروانه بهداشتی شناسه نظارت در مورد فرآورده های بومی و سنتی و کارگاهی خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و مواد بسته بندی آنها میباشد . مشاغل خانگی نیز جهت تولید فرآورده های مذکور مشمول این روش می باشد .شماره های مجوز شناسه نظارت کد گذاری ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >