صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت(تولید قرار دادی)

1397/2/3 0:0

به اطلاع مي رساند فايل دستورالعمل اجرايي نحوه صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قرار دادی در این صفحه  در دسترس مي باشد.

 

درصورتیکه کارخانه تولیدکننده و یا شخص حقوقی داخل کشور (دارنده علامت تجاری) درخواست استفاده از تولید قراردادی در کارخانه تولیدی داخل کشور یا مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی را داشته باشد ارائه مدارک زیر الزامی است:

5-1-1- 1- درخواست کتبی دارنده علامت تجاری (سفارش دهنده)

5-1-1-2- اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی (آخرین تغییرات) دارنده علامت تجاری (برای اشخاص حقوقی)/ مدارک و مستندات فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح مربوطه (برای کارخانه تولید کننده) 

5-1-1-3- تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده علامت تجاری و کارخانه تولیدی که موضوع قرارداد، نام فرآورده های مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری و نام مسئول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط در آن صراحتاً قید گردیده باشد.

تبصره1 در صورتیکه مسئول فنی معرفی شده به غیر از مسئول فنی کارخانه تولید کننده یا دارنده علامت تجاری باشد باید متقاضی نسبت به معرفی مسئول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط و ارائه مدارک طبق دستورالعمل مربوطه جهت صدور پروانه مسئول فنی معرفی شده اقدام نماید.

5-1-1-4- تصویر برابر اصل شده (توسط مراجع ذیصلاح) گواهی ثبت علامت تجاری یا اجازه استفاده از علامت تجاری به نام دارنده علامت تجاری صادره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

-  نام یا عدد به فارسی بعنوان علامت تجاری محصول به ثبت برسد (تصویر و شکل به تنهایی قابل قبول نیست).

-   دارای تاریخ اعتبار باشد.

-   طبقه محصول مورد نظر در گواهی ثبت علامت تجاری محصول قید شده باشد.

 

تبصره2- در خصوص بند د ماده 2 برای سازمانهای دولتی و خصوصی و تشکل های خدماتی و اصناف در صورت عدم ارائه گواهی علامت تجاری معتبر (بند5-1-1-4-)، متقاضی باید مستنداتی مبنی بر مالکیت علامت تجاری و یا تعهدنامه ای از بالاترین مقام مسئول و صاحبان امضاء مجاز ارائه نماید. خاطرنشان می سازد در خصوص اصناف، علامت تجاری ثبت شده در پروانه صنف قابل قبول می باشد.

5-1-1-5- فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد).( پیوست شماره 1 )

             5-1-1-6- دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولیدکننده برابر 750

5-1-1-7- تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبر برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی.

تبصره 3-  برای کارخانه های تولیدی واقع در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در صورتیکه بعنوان یک کارخانه تولید کننده داخلی محسوب گردند مدرک بند 5-1-1-7- ارائه گردد و درصورتیکه کارخانه تولید کننده مذکور دارای پروانه بهداشتی ورود باشد پروانه بهداشتی ورود برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی صادره توسط سازمان غذا و دارو جایگزین مدرک  بند 5-1-1- 7-     می گردد.

5-1-1-8- تصویر طرح برچسب که علاوه بر موارد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، علامت و آدرس کارخانه تولیدی و جمله "بنا به سفارش........................."( دارنده علامت تجاری) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد. ضمنا" الزامات ضابطه برچسب گذاری نیز باید رعایت گردد.

5-1- 1- 9- اصل تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری (پیوست شماره 2)

5-1-1-10 اصل تعهد نامه محضری مدیرعامل کارخانه تولیدی، دارنده علامت تجاری، مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت توزیع کننده (درصورت وجود) در حوزه مسئولیت مربوطه مبنی بر:                                                   

- تضمین سلامت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید، نگهداری، توزیع و عرضه                             

  - تقبل مسئولیت پاسخگویی در برابر هرگونه عدم انطباق فرآورده در زمان تولید، نگهداری، توزیع و یا عرضه فرآورده                               

 - رعایت مفاد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

 - مسئولیت پاسخگویی حقوقی

5-1-1-11- دریافت GTIN از مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران

5-1-1-12- اصل فیش واریزی مربوط به پرداخت صدور پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی) مطابق با آخرین تعرفه مصوب / تصویر فیش واریزی با مهر امور مالی توسط دارنده علامت تجاری

تبصره4- در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجای فیش واریزی، کد رهگیری تراکنش  باید ارائه گردد.

تبصره 5- در خصوص سازمانهای دولتی و خصوصی و تشکل های خدماتی و اصناف موضوع بند د ماده 2 ، علاوه بر مدارک فوق باید قرارداد معتبر و تعهدات سفارش دهنده و تولیدکننده در زمان صدور پروانه به سازمان غذا و دارو و یا واحدهای تابعه مربوطه ارائه گردد و دارنده نام تجاری باید عبارت "غیرقابل فروش" را بر روی برچسب فرآورده با فونت درشت درج و در پروانه بهداشتی صادره توسط واحد صادر کننده، قید گردد .

تبصره6- در صورتی که فرآورده فاقد مقررات ملی بوده و یا براساس تحقیقات فرموله شده باشد ارائه مدارک و مستندات بین المللی مربوطه  جهت بررسی الزامی است.  

 

5-1-2- درصورتیکه کارخانه تولیدکننده و یا شخص حقوقی خارج از کشور (دارنده علامت تجاری) درخواست استفاده از تولید قراردادی در کارخانه تولیدی داخل کشور یا مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی به منظور ارائه فرآورده در داخل ایران را داشته باشد باید مدارک زیر به منظور صدور پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی) /صدور پروانه بهداشتی ورود ( تولید قراردادی) ارائه نماید.( تحت لیسانس ).

5-1-2- 1-درخواست کتبی کارخانه تولید کننده (سفارش گیرنده)

5-1-2-2- تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده علامت تجاری و کارخانه تولیدی که موضوع قرارداد، نام فرآورده های مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری، در آن صراحتاً قید گردیده باشد.این مدرک باید به تایید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیده و به زبان فارسی ترجمه ی رسمی گردد.

تبصره 7 در صورتیکه مسئول فنی معرفی شده به غیر از مسئول فنی کارخانه تولید کننده یا دارنده علامت تجاری باشد باید متقاضی نسبت به معرفی مسئول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط و ارائه مدارک طبق دستورالعمل مربوطه جهت صدور پروانه مسئول فنی معرفی شده اقدام نماید.

5-1-2-3-  مستندات مالکیت و یا اجازه استفاده از علامت تجاری به نام سفارش دهنده که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تائید گردیده باشد یا اجازه نامه رسمی که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران تائید گردیده به انضمام تعهد پاسخگویی استفاده از عواقب نام تجاری ارائه گردد

5-1-2-4- فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت  توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد).(پیوست شماره 1)

            5-1-2-5- دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولیدکننده برابر 750

5-1-2-6- تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبر برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده / تصویر پروانه بهداشتی ورود فرآورده های تحت قرارداد

تبصره 8-  برای کارخانه های تولیدی واقع در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در صورتیکه بعنوان یک کارخانه تولید کننده داخلی محسوب گردند مدرک بند 5-1-2-6- ارائه گردد و درصورتیکه کارخانه تولید کننده مذکور دارای پروانه بهداشتی ورود باشد پروانه بهداشتی ورود برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی صادره توسط سازمان غذا و دارو و واحدهای تابعه جایگزین مدرک بند 5-1-2- 6- می گردد.

5-1-2-7- تصویر طرح برچسب که علاوه بر موارد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ، علامت و آدرس کارخانه تولیدی و جمله "بنا به سفارش........................."( دارنده علامت تجاری) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد. ضمنا" الزامات ضابطه برچسب گذاری نیز باید رعایت گردد.

5-1- 2-8- اصل تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری (پیوست شماره 2)

5-1-2-9 تعهد نامه محضری (در صورت تائید تعهدنامه مذکور توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، لزومی به محضری بودن آن نیست) مدیرعامل کارخانه تولیدی، دارنده علامت تجاری، مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت توزیع کننده (درصورت وجود) در حوزه مسئولیت مبنی بر:                                             

- تضمین سلامت و کیفیت فرآورده مورد سفارش در حین تولید، نگهداری، توزیع و عرضه                                              

- تقبل مسئولیت پاسخگویی در برابر هرگونه عدم انطباق فرآورده در زمان تولید، نگهداری، توزیع و یا عرضه فرآورده                               

 - رعایت مفاد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

 - مسئولیت پاسخگویی حقوقی

5-1-2-10- دریافت GTIN از مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران

 5-1-2-11- اصل فیش واریزی مربوط به پرداخت صدور پروانه بهداشتی ساخت معتبر (تولید قراردادی) مطابق با آخرین تعرفه مصوب / تصویر فیش واریزی با مهر امور مالی توسط دارنده علامت تجاری

تبصره9- در صورت واریز هزینه بطور الکترونیکی، بجای فیش واریزی، کد رهگیری تراکنش باید ارائه گردد.

تبصره10- در صورتی که فرآورده فاقد مقررات ملی بوده و یا براساس تحقیقات فرموله شده باشد ارائه مدارک و مستندات بین المللی مربوطه  جهت بررسی الزامی است.

 

دانلود : دستورالعمل اجرايي نحوه صدور،اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قرار دادی 

  

دانلود : فرم 3 برگی تکیمل صدور پروانه بهداشتی تولید قرار دادی

 

دانلود : تعهد نامه محضری صدور پروانه بهداشتی تولید کارگاهی

کلمات کلیدی:
پروانه     بهداشتی.     ساخت.     تولید     کارگاهی    

تاریخ بروز رسانی:   3 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >