روش اجرایی صدور پروانه مسئول فنی

1391/11/28 0:0
این روش در اجرای ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی برای کنترل تولید و محصول و مواد اولیه کارخانجات مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی توسط مسئول فنی واجد شرایط جهت صدور یا تمدید پروانه مسئول فنی کاربرد دارد .مدیر کارخانه

( کارفرما) باید بر اساس چارت مسئولین فنی مصوب کمیته فنی وزارت متبوع ، که در هر صنعت رشته تحصیلی کاملاً مرتبط را بر اساس اولویت اعلام گردیده ، فرد واجد شرایط را استخدام و به معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی معرفی نماید .در صورت عدم وجود اولویت اول بعد از دوبار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و تائید اداره نظارت دانشگاه مربوطه کارفرما می تواند نسبت به معرفی فارغ التحصیل رشته های تحصیلی اولویت دوم اقدام نماید. موسسه درخواست کتبی خود را در خصوص اخذ پروانه مسئول فنی به همراه مدارک مورد نیاز مشروح ذیل به معاونت غذا و دارو ارائه می نماید.

 

 

الف) درخواست کتبی موسسه دارای شماره و تاریخ اندیکاتور مبتنی بر معرفی مسئول فنی طبق چارت مصوب و درج کلیه مدارک پیوستی
ب) 4 قطعه عکس 3*4
ج) تصویر کلیه صفحات شناسنامه
د) فرم تکمیل شده سوگند نامه موسس و مسئول فنی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی
ه) فرم قرارداد فی ما بین مسئول فنی کارفرما
و) فیش بانکی مربوط به تعرفه صدور پروانه مسئول فنی به شماره حساب سیبا 2173319011008 مبلغ 528000 ریال بنام معاونت غذا و دارو نزد بانک ملی شعبه شهرک قدس
ز) تصویر پایان طرح نیروی انسانی
 ح) تصویر کارت پایان خدمت جهت مردان
ط) تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان ( برای دانشگاههای دولتی )
ی) اصل پروانه و استعفا ی مسئول فنی قبلی و تسویه حساب با ایشان ( در صورت صدور مجدد)
ک) تصویر استعفا و پروانه قبلی فرد معرفی شده ( در صورت سابقه مسئولیت فنی)
ه) آگهی استخدام در دو نوبت به فاصله 15 روز با قید شماره تلفن اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه در روزنامه کثیر الانتشار
 ( برای افراد معرفی شده اولویت دوم)
ج) معرفی نامه انجمن مسئولین فنی
ن) تصویر پروانه بهره برداری
س) تائیدیه ارزش تحصیلی

ع) گواهینامه آموزش مسولین فنی

 

 

 

دریافت فایل  پروانه مسئول فنی کارخانجات 

1  -  چک لیست

2-گواهی امضا

 


تاریخ بروز رسانی:   28 بهمن 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >